Omhoog
Aanmelden
 

Mediaprotocol

Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun waarde. Als school leveren we een bijdrage aan het verantwoord gebruiken van internet, mobiele telefoons en sociale media (zoals Hyves) als informatie- en communicatiemiddelen door onze leerlingen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten de leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.
Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De leerkrachten zullen hun leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag ( surf- , chat- , mobiele telefoon, camera, mp3 speler, enz ) en ongewenst gebruik van deze middelen.
Onverantwoord gebruik en/of gedrag is gebruik/gedrag dat in strijd is met de identiteit en de afspraken van de school. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan illegale toepassingen, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen en zinloos tijdverdrijf.
 

Uitgangspunten

 1. De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen door het gebruik van bijvoorbeeld internet te begeleiden.
 2. De school probeert, binnen haar mogelijkheden, te voorkomen dat ongewenste uitingen op school voorkomen.
 3. De leerlingen hebben binnen de gestelde kaders een eigen verantwoordelijkheid. De school ziet toe dat de leerlingen op een verantwoorde manier van de beschikbare informatie- en communicatiemiddelen gebruik maken.
 4. Tegen ongewenst en/of onverantwoord gebruik worden passende maatregelen genomen.
 
 
Afspraken met de kinderen
 
*Internet:

Internetprotocol “De Saenparel”

Eindelijk …… je mag nu ook op school zelfstandig internet gaan gebruiken!
Voordat je echt aan het werk gaat op het internet willen we met elkaar een aantal goede afspraken maken over het gebruik van internet.
We weten allemaal dat er behalve heel veel interessante zaken ook veel “minder prettige” dingen op internet te vinden zijn. Die dingen horen niet op onze school of in onze lessen thuis.
Maar ….. als we met elkaar goede afspraken maken over het gebruik van het internet, denken we dat we daar geen problemen of moeilijkheden over hoeven te verwachten.
 
Daarom hebben we dit protocol gemaakt; een moeilijk woord, maar het betekent eigenlijk niets anders dan een aantal afspraken.
 
Op die manier zijn wij, met elkaar, op een veilige manier met internet bezig.
 

Internetprotocol voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

 1. Ik mag gaan surfen op het internet als ik aan een opdracht ga werken waarbij ik zelfstandig informatie moet zoeken. Dit is voor een spreekbeurt, een werkstuk of een project.
 2. Bij het zoeken naar informatie zoek ik eerst binnen Kennisnet ( Davindi ) en daarna met de zoekmachine van Google.
 3. Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale zoekwoorden.
 4. Gewone spelletjes op internet horen niet thuis in de school en doe ik daarom thuis.
 5. Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken op het internet. Ik geef geen persoonlijke gegevens zoals mijn achternaam, mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres of het adres van mijn ouders of andere bekenden.
 6. Ik ga, nadat ik het heb weg geklikt, meteen naar meester of juf als ik op internet vervelende informatie ( bijvoorbeeld sex  of geweld) tegenkom.
 7. Chatten, het bestellen van dingen, downloaden van bestanden en het bellen van 0900 nummers is niet toegestaan op school. Bij twijfel overleg ik met meester of juf.
 8. Tijdens het werken met de onderwijsprogramma’s draai ik geen muziek op de hoofdtelefoon.
 9. Buiten schooltijd mag ik de computers alleen gebruiken als ik toestemming hebt van mijn juf of meester.
 10. Chatten en msn mag niet  onder schooltijd.  Een uitzondering kan door de juf of meester worden gemaakt als het voor educatieve doeleinden wordt gebruikt.
 11. Je mag alleen printen als juf of meester daar toestemming voor gegeven heeft.

*E-mail en chatten:
De leerlingen krijgen via school geen e-mailadres. Indien er voor school dingen per mail moeten worden aangevraagd dan kan het e-mailadres van de leerkracht worden gebruikt. Op school is het voor de kinderen niet toegestaan om hun privé mail te lezen of om via hun privé mailadres te mailen.
Chatten gebeurt op school in principe niet. Een uitzondering is alleen als dat in het kader van een les of project noodzakelijk is.

*Sociale media zoals hyves:
Minimaal 1 maal per jaar besteedt de groepsleerkracht in de groepen 5 t/m 8 gericht aandacht aan de gevaren van bijvoorbeeld het publiek zetten van informatie, het plaatsen van foto’s en het doorgeven van wachtwoorden. Ook wordt er dan gesproken over digitaal pesten en het voorkomen daarvan.
Daarnaast wordt er aandacht aan besteed zodra daar aanleiding voor is.

*Mobiele telefoons en mp3 spelers:
Mobiele telefoons en mp3 spelers (mp4 en Ipod, nintendo ds en dergelijke apparatuur) mogen in de school en op het schoolplein niet gebruikt worden.
Dit geldt ook voor schoolactiviteiten die elders plaatsvinden ( bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes, kamp en gymnastiek ). Dit betekent dat de apparaten uit moeten staat ( dus ook niet op stand-by ). De leerlingen hebben deze apparaten ook niet zichtbaar maar bewaren deze in hun laatjes.
In uitzonderlijke gevallen,en  altijd met toestemming van de leerkracht,  kunnen hierop uitzonderingen worden gemaakt.

Eventuele maatregelen
Bij het niet nakomen van deze afspraken bepaalt de leerkracht de passende sanctie. Bij ernstige overtredingen gebeurt dit in overleg met de directie.
Het aan hebben staan en/of gebruik van telefoon of mp3 ( of mp4 ) spelers heeft tot gevolg dat deze door de leerkracht worden ingenomen en worden bewaard tot na schooltijd.

Tot slot
De ontwikkeling van internet, sociale media en informatie- & communicatiemiddelen staat nooit stil. Dit betekent dat al het bovenstaande aan verandering onderhevig zal zijn. Indien dit protocol op bepaalde punten niet meer voldoet zal de leerkracht hier op in moeten spelen en een volgende stap zal dan zijn dat dit protocol wordt aangepast.
 
 

Afspraken met personeel 

 

Gebruik van informatie- en communicatiemiddelen


*Algemeen
 • Personeel mag deze middelen beperkt, incidenteel en kortstondig gebruiken mits het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en/of het systeem.
 • Het is niet toegestaan om de apparatuur te gebruiken voor onacceptabele en/of wettelijk verboden doeleinden.
 • Als je de werkplek verlaat worden actieve sessies beëindigd zodat er geen onbevoegden gebruik van kunnen maken.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en mogen niet aan anderen worden doorgegeven of op een voor iedereen zichtbare / bereikbare plek worden bewaard.
 • Als leerkrachten gebruik maken van de sociale media, zoals Hyves, dan wordt het ten strengste afgeraden om leerlingen in hun “vriendenlijst” te accepteren.

*Internet
 • Leerlingen gebruiken media altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en/of assistent.
 • Het gebruik van de media moet altijd een educatieve waarde hebben. Het laten spelen van spelletjes en games op internet is dus niet toegestaan.
 • De groepsleerkracht is verantwoordelijk dat de leerlingen hun materiaal in hun eigen map opslaan. Dat zal hij/zij af en toe moeten controleren.
 • De leerkracht zorgt voor een veilige omgeving,  waarin leerlingen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen of wanneer zij digitaal gepest worden.

*E-mail
 • Elk personeelslid heeft een e-mailadres van de werkgever waarheen berichten betreffende het werk worden gestuurd. Elk personeelslid is verplicht regelmatig daar zijn mail te lezen.
 • Inlognaam en wachtwoorden zijn persoonlijk en worden niet aan anderen verstrekt.
 

*Vanaf thuis werken
 • Wanneer je de rechten hebt om vanaf thuis op de server op school te werken ga je daar zorgvuldig mee om. Ook hier zorg je ervoor dat inloggegevens niet openbaar worden. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan wordt dat doorgegeven aan de ict-coördinator zodat inloggegevens kunnen worden gewijzigd en onbevoegden geen toegang meer kunnen krijgen.
 • De mogelijkheid om ook vanaf thuis op de server te kunnen werken is een gunst en geen recht.
 • De thuiswerker zorgt dat er op zijn thuiscomputer een up-to-date antivirus programma draait. De school heeft een licentie die ook voor thuis gebruikt mag worden. Informatie bij de ict-coördinator.
 • De school / Agora biedt in principe geen technische ondersteuning voor de thuiscomputer en eventuele randapparatuur zoals bijvoorbeeld printers.
 • Al de informatie op de server of in onderwijsprogramma’s over bijvoorbeeld kinderen is vertrouwelijk

*Website van de school
 • Personeelsleden kunnen direct informatie plaatsen op de website.
 • Van de leerlingen staat in principe alleen de voornaam vermeld.
 • Informatie die verwijst naar medewerkers mag alleen met toestemming van die persoon/personen gepubliceerd worden.
 • Voordat foto’s worden geplaatst controleert de groepsleerkracht of er geen foto bij zit van iemand waarvan ouders hebben aangegeven dat die betreffende leerling niet op internet mag.
 • Ouders geven vooraf aan indien zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop hun kind staat. Dit kan door het toevoegen van deze vraag op het inschrijfformulier of door het apart in laten vullen van een brief. De namen van deze kinderen komen op een verzamellijst die elke leerkracht in zijn klassenmap bewaard. Bij wijzigingen ontvangen de leerkrachten een nieuwe lijst van de directie.

 
 
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved