Omhoog
Aanmelden

Ons Onderwijs

De vraag van het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Het kind vraagt ons om het beste onderwijs, dat volledig tegemoet komt aan de behoefte van het kind.
Onderwijs dat het beste uit elk kind haalt. We gaan er van uit dat alle kinderen kunnen leren. Alle kinderen kunnen de doelen halen die we bij dat kind mogen stellen.
We hebben hoge verwachtingen. We zijn niet tevreden met het behalen van het minimale. We willen alle kinderen recht doen. Achtergrond, handicap, sociale context mogen geen excuus vormen voor het niet behalen van de doelen.

Wij willen de kinderen voorbereiden op de samenleving waarin zij later zullen leven.
De basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) zijn de belangrijkste vaardigheden die wij kinderen bijbrengen.
 
Daarnaast worden andere vaardigheden steeds belangrijker zoals:
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Kritisch denken
 • Probleemoplossend vermogen
Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld.
 
Dit alles komt terug in onze kernwaarden (zie ook missie en visie)


Kernwaarden

 • Alle kinderen kunnen leren, we accepteren hierbij tempo- en niveau-verschillen en verschillende leerstijlen.
 • Hoge verwachtingen en een goed ingerichte leeromgeving zijn essentieel voor het leersucces van alle  leerlingen.
 • Leerlingen dragen zelf verantwoording voor hun eigen leerproces.
 • Goede samenwerking vereist vertrouwen, wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie.
 • Het werken aan heldere doelen zorgt voor focus en betere resultaten.
 • Ouders zijn onze partners.
 • Wij leren met en van elkaar.
 • Continue feedback van alle betrokkenen bij ons onderwijs geven richting aan onze verbeteringen.
Om deze kernwaarden ook in de praktijk te kunnen brengen werken wij met Continuous Improvement.
 
Passend Onderwijs
 
Per 1 augustus 2014 is iedere basisschool verplicht  Passend Onderwijs te bieden. Dit houdt in dat iedere school de plicht heeft om samen met ouders op zoek te gaan naar de onderwijsbehoefte van ieder aangemeld kind. In het onderstaande School Ondersteunings Profiel omschrijft de school hoe zij de basisondersteuning heeft georganiseerd en welke acties zij onderneemt als de school niet aan de nodige ondersteuning vanuit de basis kan voldoen.
 

Continuous Improvement (constante verbetering)

Continuous Improvement (CI) is een manier om te werken aan kwaliteit. Wij werken in alle groepen met Continuous Improvement.
Een belangrijk kenmerk van CI is het werken met doelen.
Dit doen we op schoolniveau, op klasniveau en op leerlingniveau. De leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de doelen. De (tussen) resultaten worden op een datamuur in de klas bijgehouden.
 
Op de datamuren staat: 
 • De missie van de groep
 • De afspraken die nodig zijn om deze missie waar te maken 
 • De doelen waar we aan werken en wat we nodig hebben om deze doelen te bereiken 
De kinderen weten waarom zij op school zijn, wat zij willen bereiken en wat zij daarvoor nodig hebben. De resultaten worden met de kinderen besproken en steeds weer worden nieuwe doelen gesteld.
De leerlingen verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leren en verbeterproces verbetert niet alleen de totale kwaliteit van het onderwijs, het leert de kinderen ook de vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst.
Het realiseren van goede opbrengsten is niet een kwestie van meten achteraf, het leren beheersen van het proces dat tot verbeteringen leidt is veel belangrijker.
De ouders als partner helpen de leerlingen en leerkrachten bij het leer- en verbeterproces van hun kinderen.
4 (Small).gif

DSC00002 a (Small).jpg
Methodes
 
De inhoud van het onderwijs bieden wij in de groepen 3 t/m 8 aan door het gebruik van methodes voor alle leergebieden. In onze schoolgids kunt u lezen welke methodes wij gebruiken.
 
 

 
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved